Xí nghiệp Dược phẩm 150 - Bộ Quốc Phòng Việt Nam

Xí nghiệp Dược phẩm 150 - Bộ Quốc Phòng Việt Nam