Sản phẩm của Centro de Immunogia Molecular (CIM)

Centro de Immunogia Molecular (CIM)

Centro de Immunogia Molecular (CIM) là một viện nghiên cứu ung thư nằm ở phía tây của Havana , Cuba. Centro de Immunogia Molecular (CIM) được thành lập vào ngày 5 tháng 12 năm 1994