Công ty dược phẩm Lâm Đồng (Ladophar).

Công ty dược phẩm Lâm Đồng (Ladophar).