Công ty TNHH Liên doanh Công nghệ Cao Việt Nam - Hoa Kỳ

Công ty TNHH Liên doanh Công nghệ Cao Việt Nam - Hoa Kỳ