Foxs USA

Foxs USA

Công ty CP DP Liên Danh Foxs-USA bắt đầu hoạt động năm 2016 với tên quốc tế là Foxs USA Joint Venture Pharmacy Joint Stock Company và có tên viết tắt là Foxs USA.