Học Viện Quân Y, Việt Nam.

Học Viện Quân Y, Việt Nam.