Indiana Ophthalmics, Ấn Độ.

Indiana Ophthalmics, Ấn Độ.