Meditop Pharmaceutical Ltd

Meditop Pharmaceutical Ltd

Meditop Pharmaceutical Ltd. được thành lập vào năm 1991; Meditop Pharmaceutical là công ty đầu tiên trong số các doanh nghiệp dược phẩm mới thành lập có được giấy phép sản xuất dược phẩm sau khi chế độ cộng sản sụp đổ.