Nipro Pharma

Nipro Pharma

Nipro Pharma là một trong những công ty lớn nhất chuyên cung cấp dược phẩm ở tất cả các dạng bào chế, bao gồm thuốc tiêm, sản phẩm uống và chế phẩm dùng ngoài, dựa trên khả năng phát triển tập trung vào sự an toàn và tiện lợi, và các công nghệ nổi bật cho phép sản xuất chất lượng cao và ổn định.