Norris Medicines Ltd.

Norris Medicines Ltd.

Norris Medicines Ltd. là một trong những nhà sản xuất thuốc tiêm và công thức thuốc hàng đầu Ấn Độ. Norris Medicines Ltd. đã trở thành một lực lượng quan trọng trong sản xuất, nghiên cứu và sản xuất các chế phẩm y tế.