Ss Pharm - Samsung Pharm

Ss Pharm - Samsung Pharm

Ss Pharm (Samsung Pharm) được thành lập năm 1929 dựa trên triết lý thành lập là chỉ "bảo vệ sức khỏe của người dân".