Trung Tâm Chuyển Giao KHCN và PT Dược Liệu - Viện dược liệu

Trung Tâm Chuyển Giao KHCN và PT Dược Liệu - Viện dược liệu

Trung tâm chuyển giao khoa học công nghệ và  phát triển dược liệu (dưới đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị trực thuộc Viện Dược liệu, do Viện trưởng Viện Dược liệu ra quyết định thành lập trên cơ sở cho phép của Bộ trưởng Bộ Y tế.