Xí nghiệp dược phẩm 150- Công ty cổ phần Armephaco