Công ty liên doanh Dược phẩm MEBIPHAR - AUSTRAPHARM Việt Nam.