Dịch truyền tĩnh mạch Natri clorid 0,9% và Glucose 5% B.Braun
Bạn có thể mua hàng tại